โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (ข้างสวนรถไฟ)

สำหรับน้องๆ ที่ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจดูรายชื่อและการแบ่งกลุ่มกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ

https://drive.google.com/file/d/0B29BKQX7Rvz0ZWZCWnVZS1VETDA/view?usp=sharing

หากมีเหตุให้เข้าร่วมไม่ได้ กรุณาแจ้งอย่างช้า 3 วันก่อนวันงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆ ในรายชื่อสำรองต่อไป พร้อมกันนี้ทางทีมงานได้แนบแผนที่ทางมาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาให้ด้วยค่ะ

ในกรณีหลงทาง กรุณาโทรหา คุณหมวย ๐๘๙ ๔๗๘ ๕๕๐๕ หรือ ครูโชค ๐๘๑ ๘๐๕ ๕๘๘๙ / ๐๘๐ ๐๕๖ ๘๘๖๖

 

กำหนดการ
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ ลงทะเบียน หน้าห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ เปิดงาน นำสวดมนต์ อาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรม
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก แสดงธรรม
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๕ กิจกรรม เกมส์ โดยกลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร
๑๔.๓๕ – ๑๔.๕๐ อาหารว่าง
๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๕ พระอาจารย์ แสดงธรรม (ต่อ) / สรุปบทเรียน
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ สวดมนต์ (บูชาพระคุณห้า) ปิดงาน

 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมและ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม คณะผู้จัดฯจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ได้โปรดทำความเข้าใจ กฎ กติกา ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน กรุณามาลงทะเบียน ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งลำดับที่ของนักเรียนเพื่อความรวดเร็วในการจัดที่นั่ง เช่น ด.ช. นะ…วิริยะ ๑ ด.ญ. พลอย จิตตะ ๑
(หากเลยจากเวลาดังกล่าว คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้อื่นที่เข้ามา standby ได้เข้าร่วมกิจกรรมแทนตามลำดับ
*** กรณีมีเหตุสุดวิสัยและอยู่ระหว่างการเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทีมอาสา คุณหมวย ๐๘๙ ๔๗๘ ๕๕๐๕ รับทราบด้วย ***

๒. เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อครอบครัว ผู้ปกครองต้องเข้าร่วมฟังธรรมด้วย เพื่อได้ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อในแต่ละครอบครัว

๓. กรุณางดถ่ายภาพ และ ปรับมือถือเป็นระบบสั่น ตลอดเวลาฟังธรรม

๔. ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านเตรียมให้บุตรหลานของท่านได้รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย (มีอาหารเบรคให้)

๕. การแต่งกาย ตามสะดวก ตามประเพณีอันดีงามของชาวไทย กรุณาหลีกเลี่ยงสายเดี่ยว เอวลอย ไม่โป๊ ข้อแนะนำ คือ เสื้อขาว (มีลายนิดหน่อย) กางเกงสีเข้ม (ความยาวเกินเข่า) ไม่สกปรกง่าย ลุกนั่งสะดวก เอื้อต่อการทำกิจกรรม

เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานโดยทีมงานอาสาทั้งหมด
ประกอบกับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์ที่กรุณาสละเวลามาอบรมเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เยาวชนไทย จึงมีความจำเป็นในการออกกฎกติกาดังกล่าว ขอได้โปรดเข้าใจ และ ขอความร่วมมือทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ ครับ

ทีมงานอาสากลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร

BIA_MAP

You may also like...